BYGGNADSTEKNISK STATUSBEDÖMNING

I vilket skick är er vattenbyggnad?

Byggnads Bedömning

De flesta dricksvattenreservoarer och vattentorn byggdes mellan 1940 och 1970. Det naturliga åldrandet kombinerat men yttre miljöpåverkan innebär att byggnaderna behöver underhållas och ibland repareras. Vi kan hjälpa er med inspektion, provtagning samt göra en bedömning av vilka åtgärder ni behöver prioritera för att reservoaren ska kunna användas så länge som möjligt med hänsyn till dagens krav.

Våra byggnadsingenjörer inspekterar konstruktionen såväl över som under vattennivån, både in- och utvändigt. Rapport ger er en god överblick över byggnadens status och vilka åtgärder ni bör prioritera först. Dessutom hjälper rapporten er att skapa en realistisk budget och detaljerade anbudshandlingar.

Rapporten innehåller:

  • Bedömning av byggnadens nuvarande status.
  • Åtgärdsförslag.
  • Kostnadsbedömning för rekommenderade åtgärder.
  • Prioriteringsordning.

Byggnads Bedömning

Projektering – anlita någon som kan era vattenbyggnader inifrån

När den byggnadstekniska bedömningen är genomförd, brukar nästa steg vara att åtgärda de brister som framgår av bedömningen. Om vi har gjort den byggnadstekniska bedömningen – och kanske även den inledande besiktningen – har vi redan djupa kunskaper om er dricksvattenanläggning. Förmodligen har vi även en välgrundad uppfattning om hur byggandens brister enklast kan åtgärdas.

Genom att anlita oss för att göra projekteringen, vet ni på förhand vem som kommer att göra jobbet. Dessutom blir det kostnadseffektivt. Den tid som krävs för att besöka er vattenbyggnaden och sätta sig i problematiken, har ni redan betalt om ni anlitat oss för tidigare steg i processen.

Har du frågor om dricksvatten och anläggningar – ring oss!

+46 (0) 582 68 68 90

AAA Svenskt Vatten